Půjčovna kol, elektrokol a vozíků (kočárků) pro děti na Safari

Smlouva o nájmu jízdního kola

Provozovaná firmou: FARMA BESEDNICE, s.r.o. se sídlem Hluboká u Borovan 26, 373 12 Borovany, IČO 27932419 na straně jedné (dále jen „pronajímatel“)
a
Jméno:
Adresa:
Číslo občanského průkazu/pasu:
na straně druhé (dále jen „nájemce“).

Stáhnout smlouvu

Článek 1 – Předmět nájmu

1.1 Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci k dočasnému užívání kolo/a značky: v počtu kusů s výbavou:

  1. Zámek na kolo v počtu kusů,
  2. Brašna v počtu kusů,
  3. Přilba + chrániče v počtu kusů
po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě.

1.2 Předmět nájmu je možné užívat jen pro běžné turistické účely. Nájemce bude předmět nájmu užívat výhradně na vlastní zodpovědnost.

Článek 2 – Doba nájmu

2.1 Nájem se sjednává na dobu určitou.

Doba nájmu začíná dnem od hodin a končí dnemdo hodin bez omezení počtu ujetých kilometrů.

Článek 3 – Nájemné

3.1 Nájemné představuje částku ve výši: Kč/EUR včetně DPH.

Nájemné je splatné po navrácení, v den uzavření smlouvy, pokud není stanoveno jinak. Při vrácení věci před dohodnutým termínem se nájemné nevrací

3.2 V případě poškození předmětu nájmu zaviněným nájemcem, je nájemce povinen uhradit opravu. Je-li důvodem odstavení závada, za kterou odpovídá pronajímatel, pak po dobu odstavení za účelem opravy, nájemce nájemné nehradí.

3.3 V případě pronájmu dětského kola, za dítě ručí, zodpovídá rodič.

Článek 4 – Práva a povinnosti smluvních stran

4.1 Pronajímatel se zavazuje, že předá nájemci předmět nájmu uvedený v článku 1. této smlouvy v den a hodinu počátku nájmu uvedený v článku 2. této smlouvy. Předání a převzetí se potvrzuje podpisem této smlouvy oběma smluvními stranami.

4.2 Nájemce provede při převzetí věci kontrolu stavu a úplnosti. Odchylky a případná poškození se uvedou do nájemní smlouvy.

4.3 Nájemce není oprávněn přenechat do užívání předmět nájmu jiné právnické či fyzické osobě.

4.4 Nájemce je povinen užívat předmět nájmu tak, aby na něm nevznikla škoda. Každou nehodu či jinou škodnou událost je povinen bezprostředně poté, kdy ji zjistí, oznámit pronajímateli, a to osobně v místě převzetí předmětu nájmu, případně na tel. čísle +420 725 178 584. Veškeré závady na předmětu nájmu zaviněné nájemcem jdou k tíži nájemce. Každá závada na předmětu nájmu, musí být nájemcem oznámena pronajímateli.

4.5 V případě nepojízdnosti předmětu nájmu z důvodu běžné závady je nájemce povinen ohlásit tuto skutečnost pronajímateli, který rozhodne o opravě. V žádném případě není nájemce oprávněn provádět opravu sám.

4.6 Nájemce není oprávněn provádět jakékoliv úpravy na předmětu nájmu či demontovat jakékoliv díly bez souhlasu pronajímatele.

4.7 Nájemce je povinen při každém odstavení předmětu nájmu jej zajistit tak, aby nedošlo k jeho poškození, či ztrátě. V případě, že dojde k odcizení či ztrátě předmětu nájmu, nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli částku ve výši 75% aktuální katalogové ceny předmětu nájmu.

Článek 5 – Skončení nájmu

5.1 Nájem zaniká po uplynutí doby nájmu a může být ukončen i dohodou smluvních stran.

5.2 Po ukončení nájmu je nájemce povinen předmět nájmu předat nájemci v místě, kde jej převzal, a to během stanovené provozní doby, pokud nebude stranami dohodnuto jinak.

Článek 6 – Závěrečná ustanovení

6.1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem smluvních stran.

6.3 Pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak, pak se na ni vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku a obecně závazných právních předpisů.

6.4 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Obě podepsaná vyhotovení mají stejnou právní sílu.

6.5 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že je obsahem jejich pravé a svobodné vůle, že byla uzavřena po vzájemném projednání, srozumitelně nikoliv za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne:

Pronajímatel

Nájemce

Stáhnout smlouvu