Safari Balloon

Let v Safari nejen nad zvířaty!

Obchodní a storno podmínky rezervačního systému Safari Balloon v Safari Resortu

Obchodní a storno podmínky společnosti Farma Besednice s.r.o.
se sídlem Hluboká u Borovan 26, PSČ 373 12, Borovany
IČO: 27932419, DIČ: CZ27932419
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 17194

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1. Tyto obchodní a storno podmínky (dále jen „obchodní a storno podmínky“) obchodní společnosti Farma Besednice s.r.o., se sídlem Hluboká u Borovan 26, PSČ 373 12, Borovany, identifikační číslo: 27932419, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 17194 (dále jen "poskytovatel") podrobněji upravují vztah pro rezervaci nabízených služeb Safari Balloon, provozující společnosti PROMO-AIR.
  Předmětem tohoto dokumentu je úprava práv a povinností poskytovatele a účastníka (osoby, které absolvují offroad jízdu) při poskytování služeb.

  1.2. Vytvořením rezervace klient výslovně prohlašuje, že se seznámil s úplným a aktuálním zněním obchodních a storno podmínek, souhlasí a přijímá je, jako závazné vymezení práv a povinností.

 2. REZERVACE

  2.1. Rezervace Safari Balloon lze provádět pouze skrze webový portál safariresort.cz na předem uvedené termíny a časy. Rezervace je podmíněna okamžitou platbou, viz. sekce "Platební podmínky", bez které nelze rezervaci služeb provést.

  2.2. Rezervace služeb Safari Balloon je závazná, ale v nutných případech má účastník možnost rezervaci změnit nebo zrušit, viz. "Storno podmínky".

  2.3. Poskytovatel si v nutných případech (např. špatné povětrnostní podmínky, technická závada aj.) vyhrazuje právo zrušit rezervaci i mimo výše uvedenou lhůtu.

 3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

  3.1. Účastník může uhradit poskytovateli cenu za poskytované služby následujícími způsoby: bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay.

 4. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA A POSKYTOVATELE

  4.1 Účastník je povinen:

  • Nastoupit na Safari Balloon dle instrukcí od poskytovatele.
  • Safari Balloon se nemohou účastnit psi ani jiná domácí zvířata.
  • Před letem si připravte kód rezervace, který bude potřeba na začátku ukázat pilotovi.
  • Potvrdit svým podpisem, že byl poučen o pravidlech BOZP a PO a veškerá pravidla důsledně dodržovat
  • Účastník nesmí být pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek a v průběhu letu nesmí alkohol a obdobné látky konzumovat a nesmí kouřit
  • Řídit se pokyny provozovatele PROMO-AIR a jeho zástupců zejména pokyny ohledně pravidel oblečení a obutí a ochranných pomůcek, chování, konzumace jídla nápojů, pořizování zvukových a obrazových záznamů a dokumentace apod.

  4.2 Lety a rezervace:

  • Rezervace Safari Balloon lze provádět pouze skrze webový portál safariresort.cz
  • Platnost letenky zakoupené je jeden rok a 1.termín doporučujeme rezervovat do půl roka od zakoupení.
  • Není-li podle těchto obchodních podmínek řádně rezervovaný let realizován z důvodu nepřízně počasí, nabídne provozovatel klientovi náhradní termín v rámci doby platnosti voucheru/letenky, je-li to z kapacitních důvodů možné, anebo prodlouží platnost voucheru/letenky o nezbytně nutnou dobu. Klient si může rezervovat náhradní termín letu v době platnosti voucheru/letenky, případně v rámci prodloužené platnosti i samostatně.
  • Nedostaví-li se klient k odbavení letu podle těchto VOP a let je realizován, popř. se jedná o soukromý let klienta, a klient včas, tj. alespoň 48 hodin předem rezervaci nezruší, nemá klient nárok na vrácení ceny voucheru/letenky ani na náhradní plnění ze strany provozovatele
  • Letenka i voucher jsou přenosné.
  • Lety probíhají po celý rok, je-li vhodné počasí. Balóny létají pouze ráno a večer (start asi 1 hodinu po východu a 1-2 hodiny před západem slunce). V případě nepříznivé předpovědi meteorologických podmínek je let zrušen a klient si vybere v tabulce letů jiný termín.
  • V případě letenek BASIC a OFFROAD je let uskutečněn pouze v případě naplnění balónového koše minimálně 4 pasažéry. V případě nenaplnění tohoto počtu pasažérů je let zrušen a klient si domluví jiný termín na info@safariresort.cz.
  Prodloužení platnosti
  • Pokud měl klient v době platnosti voucheru rezervovány postupně minimálně 3 termíny letu a let se z důvodu nepřízně počasí neuskutečnil, bude mu na jeho žádost platnost letenky či voucheru prodloužena o dalších 6 měsíců ZDARMA. Pokud v době platnosti voucheru nebyla provedena žádná rezervace, voucher je po skončení platnosti propadlý, nelze ho již využít a platnost takového voucheru již NELZE PRODLOUŽIT.“
  • Pokud platnost letenky nebo voucheru již uplynula a zároveň pokud klient provedl v době platnosti alespoň 1 řádnou rezervaci letu, ale let se nekonal z důvodu spočívající výlučně na straně klienta, je možno platnost letenky či voucheru po dohodě s provozovatelem prodloužit za poplatek 605,- Kč o dalších 6 měsíců."
  Zdravotní omezení
  • Z bezpečnostních důvodů nemohou být přepravovány těhotné ženy a děti mladší osmi let nebo o výšce méně než 120 cm. Klienti mladší 15-ti let mohou letět pouze v doprovodu dospělé osoby, které převezme odpovědnost nad nezletilým klientem. Klienti ve věku 15–18 let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce. Před letem by se měli se svým ošetřujícím lékařem poradit klienti s onemocněním srdce, krevního oběhu, s plicním onemocněním a onemocněním pohybového ústrojí. Klientům je doporučeno informovat předem posádku balónu o svých eventuálních omezeních, případně o své snížené pohyblivosti (kolena, kyčle, páteř ... ).
  • Přeprava klienta může být odmítnuta, existuje-li podezření na požití alkoholu, drog či jiných omamných a psychotropních látek před letem – zaplacená letenka v takovém případě propadá bez náhrady. Nárok na náhradu škody není tímto dotčen.
  Váhové omezení
  • Klient vážící více jak 130kg je povinen před rezervací termínu oznámit tuto skutečnost koordinátorce letů, která v daném letu sníží kapacitu o jednu osobu, současně je tento klient povinen před letem pilotovi zaplatit příplatek 2.000,- Kč za snížení kapacity.

 5. STORNO PODMÍNKY

  S ohledem na nutnost plánování a personálního zajištění služby zážitkových programů ze strany provozovatelé se zákazník zavazuje službu čerpat v termínu stanoveném po dohodě s poskytovatelem. Pro případné zrušení služby ve sjednaném termíny platí tyto storno podmínky:

  • Pokud klient stornuje domluvený termín letu v době delší než 48 hodin před dohodnutým časem setkání, neplatí žádný poplatek a může si dohodnout nový termín letu. Pokud klient stornuje domluvený termín letu v době kratší než 48 hodin před dohodnutým časem setkání, má poskytovatel právo požadovat storno poplatek ve výši až 100% ze smluvní ceny za požadovanou službu.
  • Pokud se klient nedostaví na místo setkání bez omluvy, letenka bude zrušena bez náhrady.
  • V případě, kdy klient nevyužije žádný z nabízených míst a termínů letu ve stanovené době, je letenka zrušena bez nároku na vrácení kupní ceny. V případě odstoupení klienta od smlouvy z jakéhokoliv důvodu je letenka zrušena bez nároku na vrácení zaplacené kupní ceny.
  Reklamace a stížnosti
  • Nejjednodušší způsob, jak vyřešit problém, pokud se objeví, je zavolat či napsat NEPRODLENĚ poskytovateli na kontakty Safari Resortu. Klient může rovněž postupovat podobně, bude-li spokojen a bude chtít své pozitivní reakce sdělit.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy
  Bezpečnost balónového létání
  • Horkovzdušné balóny jsou nejbezpečnější letadla, která brázdí nebe po celém světě.
  • Horkovzdušné balóny jsou nejbezpečnější „letadla”, která brázdí nebe po celém světě. Balón je konstrukčně velmi jednoduchý, proto nepodléhá „rozmarům techniky”. Kromě toho je pravidelně kontrolován a testován. Každých 100 hodin nebo rok provozu prochází celý balónový komplet důslednou kontrolou přímo u výrobce. Před každým letem se provádí tzv. předletová prohlídka při které pilot ověřuje letuschopnost balónu.
  • Balón je závislý na meteorologických podmínkách
  • V letním období balóny mohou létat cca od 4.30 do 8.00 hod. a od 17.30 do 21.00 hod. V ostatních ročních obdobích se postupně tyto intervaly posouvají blíže k poledni. Balón nelze bezpečně, bez rizika, provozovat v bouřce, dešťové či sněhové přeháňce, během dne za termického proudění a v silném větru.
  • Za normálních okolností lze balón provozovat do rychlosti větru cca 14 km/h (4 m/s), při startu ze zástavby nebo z davu lidí se tato hranice snižuje na 7 km/h (2 m/s). Pro stání balónu na místě nebo pro provozování upoutaného balónu je maximální přípustná rychlost větru 4 km/h (max. 1,5 m/s).
  Bezpečnost a certifikace
  • Všechny balóny flotily Promo-air s.r.o. jsou zapsány do leteckého rejstříku v komerčním provozu. Informace jsou k ověření na www.caa.cz v sekci Letecký rejstřík.
  • Společnost Promo-Air s.r.o. je držitelem licence provozování leteckých prací. Všichni piloti (způsobilost udělovaná Úřadem pro civilní letectví – ÚCL), jak mateřské firmy, tak i partnerských firem, jsou zkušení vzduchoplavci, část z nich jsou současně instruktoři balónového výcviku. Celá flotila Promo-air s.r.o. je relativně mladá – balóny jsou maximálně 3 roky v provozu – další záruka bezpečnosti letu.
  • Všechny horkovzdušné balóny naší flotily jsou zároveň pojištěny u Allianz, každý do výše přibližně 2.000.000 EUR při škodě na zdraví a majetku třetích osob.
  • Úřad pro civilní letectví vede registr provozovatelů na www.ucl.cz
 6. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  6.1. Účastník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu účastníka. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

  6.2. Účastník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

Informace o ochraně osobních údajů

Vyplněním rezervace uděluji souhlas společnosti Farma Besednice s.r.o., se sídlem Hluboká u Borovan 26, PSČ 373 12, Borovany, identifikační číslo: 27932419, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 17194 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával osobní údaje: jméno a příjmení, emailová adresa, poštovní adresa a telefon.

Tyto osobní údaje bude správce zpracovávat pro účel vyřízení mého požadavku. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k vyřízení mého požadavku nebo do odvolání souhlasu.

S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas mohu vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje:

Safari Resort, Hluboká u Borovan 26, 373 12 Borovany nebo emailem na: info@safariresort.cz

Tyto kontaktní údaje jsou rovněž na webových stránkách Safari resortu residence-hotels.com/gdpr.