Rezervace offroad jízd

Obchodní a storno podmínky rezervačního systému OFFROAD JÍZD v Safari resortu

Obchodní a storno podmínky společnosti Farma Besednice s.r.o.
se sídlem Hluboká u Borovan 26, PSČ 373 12, Borovany
IČO: 27932419, DIČ: CZ27932419
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 17194

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1. Tyto obchodní a storno podmínky (dále jen „obchodní a storno podmínky“) obchodní společnosti Farma Besednice s.r.o., se sídlem Hluboká u Borovan 26, PSČ 373 12, Borovany, identifikační číslo: 27932419, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 17194 (dále jen "poskytovatel") podrobněji upravují vztah pro rezervaci nabízených služeb – rezervace offroad jízd.
  Předmětem tohoto dokumentu je úprava práv a povinností poskytovatele a účastníka (osoby, které absolvují offroad jízdu) při poskytování služeb.

  1.2. Vytvořením rezervace klient výslovně prohlašuje, že se seznámil s úplným a aktuálním zněním obchodních a storno podmínek, souhlasí a přijímá je, jako závazné vymezení práv a povinností.

 2. REZERVACE

  2.1. Rezervace lze provádět pouze skrze webový portál safariresort.cz na předem uvedené termíny a časy. Rezervace je podmíněna okamžitou platbou, viz. sekce "Platební podmínky", bez které nelze rezervaci služeb provést.

  2.2. Rezervace služeb je závazná, ale v nutných případech má účastník možnost rezervaci změnit nebo zrušit, viz. "Storno podmínky".

  2.3. Poskytovatel si v nutných případech (např. havárie na pavilonu, technická omezení, onemocnění zvířat, vada auta, atd.) vyhrazuje právo zrušit rezervaci i mimo výše uvedenou lhůtu.

 3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

  3.1. Účastník může uhradit poskytovateli cenu za poskytované služby následujícími způsoby: bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay.

 4. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA A POSKYTOVATELE

  4.1 Účastník je povinen:

  • Nastoupit na offroad jízdu dle instrukcí od poskytovatele.
  • Offroad jízdy se nemohou účastnit psi ani jiná domácí zvířata.
  • Osoby mladší 18 let se zážitku mohou zúčastnit pouze za doprovodu osoby starší 18 let
  • Před jízdou si připravte kód rezervace, který bude potřeba na začátku jízdy ukázat rengerovi
  • Potvrdit svým podpisem, že byl poučen o pravidlech BOZP a PO a veškerá pravidla důsledně dodržovat
  • Účastník nesmí být pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek a v průběhu offroad jízdy nesmí alkohol a obdobné látky konzumovat a nesmí kouřit
  • Na vyžádání je účastník povinen prokázat svoji totožnost za účelem oprávněného čerpání offroad jízdy
  • Řídit se pokyny poskytovatele a jeho zástupců zejména pokyny ohledně pravidel oblečení a obutí a ochranných pomůcek, chování, konzumace jídla nápojů, pořizování zvukových a obrazových záznamů a dokumentace apod.
  • V případě, že účastník nedodrží nebo poruší výše uvedené povinnosti, má poskytovatel právo zrušit nebo přerušit průběh offroad jízdy a zrušit platnost rezervace, a to bez náhrady.

  4.2 Poskytovatel je povinen:

  • Umožnit účastníkovi absolvovat offroad jízdu dle předem definovaných parametrů, kromě situací stanovených těmito podmínkami.
  • Poučit účastníka o průběhu programu, BOZP a PO.

  V případě, že poskytovatel nedodrží nebo poruší výše uvedené povinnosti, má účastník právo na vrácení peněz za neprovedenou offroad jízdu. Toto právo se vztahuje výhradně a pouze jen na hodnotu rezervace.

  4.3 Poskytovatel je oprávněn zakázat účast na offroad jízdě a/ nebo okamžitě ukončit účast na offroad jízdě návštěvníkovi, který vykazuje známky rizikového chování a jednání, kterým může zejména ohrozit zdraví své nebo jakékoliv třetí osoby, poškodit majetek poskytovatele nebo jakékoliv třetí osoby, poškodit dobré jméno poskytovatele a/nebo takového chování, které obtěžuje zaměstnance a zástupce poskytovatele, případně jakékoliv třetí osoby. Za rizikové chování se vždy považuje takové chování, u kterého je důvodné podezření na vliv alkoholu nebo jiné návykové látky. V uvedeném případě je účast návštěvníka zakázána nebo okamžitě ukončena bez nároku návštěvníka na vrácení uhrazené ceny offroad jízdy. Nárok poskytovatele a/ nebo třetí osoby na náhradu případné škody tím není dotčen.

 5. STORNO PODMÍNKY

  S ohledem na nutnost plánování a personálního zajištění služby zážitkových programů ze strany dodavatele se zákazník zavazuje službu čerpat v termínu stanoveném po dohodě se poskytovatele. Pro případné zrušení služby ve sjednaném termíny platí tyto storno podmínky:

  5.1. Ze strany poskytovatele

  5.1.1. Zruší-li poskytovatel termín poskytnutí služby dva pracovní dny (do 15:00) a dříve před závazně objednaným datem poskytnutí služby, zavazuje se bezprostředně sjednat náhradní termín se zákazníkem.

  5.1.2. Zruší-li poskytovatel termín poskytnutí služby jeden pracovní den (do 15:00) před závazně objednaným datem poskytnutí služby nebo v den poskytnutí služby, zavazuje se bezprostředně sjednat náhradní termín se zákazníkem a poskytnout mu náhradu škody ve výši poloviny ceny služby.

  5.1.3. Zruší-li dodavatel termín poskytnutí služby z důvodu objektivních skutečností a vyšší moci (zejm. nepřízeň počasí, neočekávaný chovatelský důvod, ohrožení bezpečnosti zákazníka nebo zvířat apod.), zavazuje se ihned o této skutečnosti informovat zákazníka a bezprostředně sjednat náhradní termín se zákazníkem.

  5.2. Ze strany zákazníka

  5.2.1. Zruší-li zákazník termín poskytnutí služby 48 hodin a dříve před závazně objednaným datem poskytnutí služby, umožní mu dodavatel sjednat náhradní termín poskytnutí služby nebo vrátí zákazníkovi peníze na uvedený bankovní účet.

  5.2.2. Zruší-li zákazník termín poskytnutí služby později než v předchozím odstavci a /nebo se bez upozornění nedostaví, je závazně objednaná služba považována za poskytnutou a uskutečněnou a zároveň zákazník zaplatí dodavateli storno poplatek jako paušální náhradu škody ve výši plné ceny služby.

 6. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  6.1. Účastník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu účastníka. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

  6.2. Účastník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

Informace o ochraně osobních údajů

Vyplněním rezervace uděluji souhlas společnosti Farma Besednice s.r.o., se sídlem Hluboká u Borovan 26, PSČ 373 12, Borovany, identifikační číslo: 27932419, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 17194 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával osobní údaje: jméno a příjmení, emailová adresa, poštovní adresa a telefon.

Tyto osobní údaje bude správce zpracovávat pro účel vyřízení mého požadavku. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k vyřízení mého požadavku nebo do odvolání souhlasu.

S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas mohu vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje:

Safari Resort, Hluboká u Borovan 26, 373 12 Borovany nebo emailem na: info@safariresort.cz

Tyto kontaktní údaje jsou rovněž na webových stránkách Safari resortu residence-hotels.com/gdpr.